Sunday, January 9, 2011

Flower Pots n cactus :)

हे  pots
  देखिल मी quilling नेच बनवले आहेत व याला 3D quilling असे म्हणतात. पोट च्या मधे मी quilling ची फूल व ग्रीन स्ट्रिप वापरली आहे.


4 comments: